Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej Zgadzam się

Informacje o projektach

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest w trakcie wdrażania Program Rozwoju Uczelni realizowanego w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Program Rozwoju Uczelni ma na celu wzmocnienie potencjału dydaktycznego WWSI poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty dydaktycznej oraz poprawę jakości kształcenia i jej dostosowanie do oczekiwań rynku pracy.

Program rozwoju jest realizowany w ramach następujących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • „Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki”
  • „Z teorią w praktykę – program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami”

W ramach realizowanych projektów rozwojowych przewidziano działania związane z modyfikacją oferty dydaktycznej uczelni pod kątem potrzeb rynku pracy, z uwzględnieniem innowacyjnych metod kształcenia, wdrożenie programu edukacyjnego na rzecz osób spoza środowiska akademickiego oraz wypracowanie trwałych mechanizmów służących zacieśnieniu współpracy uczelni ze środowiskiem pracodawców.

Aby podtrzymać tradycje związane z wysoką aktywnością zawodową absolwentów WWSI (wskaźnik zatrudnienia - 90% wg Badania Losów Absolwentów Roczniki 2004, 2005, 2006), władze uczelni zaplanowały w ramach realizowanych projektów szereg działań na rzecz zwiększenia udziału pracodawców w przygotowanie i realizację oferty edukacyjnej.

Ponadto zaplanowano przedsięwzięcia związane z podniesieniem jakości kształcenia w uczelni poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz inicjatywę na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wsparcie z EFS i rozwój współpracy z pracodawcami przyczyni się do podwyższenia prestiżu uczelni i wartości jej absolwentów na rynku pracy.


Wróć do: Strona główna